Polish sociology after twenty-five years of post-communist transformation

An assessment of achievements and overview of prospects

  • Agnieszka Kolasa-Nowak

Abstract

Die polnischen Sozialwissenschaften haben zwei komplementäre Ziele verfolgt. Eines bestand darin, die polnische Transformation in ihrem räumlichen und historischen Kontext zu beschreiben. Zum zweiten ging es darum zu erklären, in welcher Form die externen, globalen Rahmenbedingungen die Mechanismen interner sozialer Modernisierung beeinflussten. Der Überblick über die vergangenen 25 Jahre zeigt einen klaren Wandel von der technokratischen Version eines flüssigen und raschen Wechsels hin zu einer tiefgehenden Betrachtung der Besonderheiten der polnischen Modernisierung. Soziale Phänomene wurden als ein spontanes und häufig singuläres Ergebnis neuer Institutionen, Regeln und Regulierungen betrachtet, die langsam Wurzeln fassen. Zur selben Zeit hat sich die analytische Perspektive um europäische und sogar globale Zusammenhänge erweitert. Bei ihrer Suche nach einer angemessenen Herangehensweise waren Soziologinnen und Soziologen auch in öffentliche Debatten über die Bemessung der nationalen »Aktiva und Passiva« und in die Festlegung zukünftiger Entwicklungsprioritäten involviert.

 

Polish social sciences have pursued two complementary objectives. Firstly, the aim was to describe the Polish transformation in relation to its external context, both spatial and temporal. The second was to explain how these external, global circumstances influenced the mechanisms of internal social modernisation in the country. A survey of the last twenty five years shows a clear transition from the technocratic vision of a smooth and rapid change to a deeper consideration of the peculiarities of Polish modernisation. Social phenomena have come to be regarded as a spontaneous and often unique result of new institutions, rules and regulations gradually taking root. At the same time, the analytical perspective has broadened to include European or even global contexts. In their search for an adequate approach, sociologists have been also involved in public debate on the assessment of the country’s ›assets and liabilities‹ and setting its developmental priorities for the future. 

Literaturhinweise

Adamski, W. (ed.) 1998: Polacy ’95. Aktorzy i klienci transformacji (Poles 1995. Actors and beneficiaries of transformation). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Adamski, W., Rychard, A. 1998: Zakończenie (Conclusion). In W. Adamski (ed.), Polacy ’95. Aktorzy i klienci transformacji (Poles 1995. Actors and beneficiaries of transformation). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Bauman, Z. 1997: Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja (Glocalisation, or for whom globalisation and for whom localisation). Studia Socjologiczne, no. 3.
Buchner-Jeziorska, A. 1993: Ludzie w gospodarce. Próba rekonstrukcji koncepcji nowego ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce (People in economy. An attempted reconstruction of the design of the new socio-economic order in Poland). Studia Socjologiczne, no. 3–4, 21–37.
Buchowski, M. 2006: The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother. Anthropological Quarterly, vol. 79, 463–482.
Bukraba-Rylska, I. 2004: Socjolog czasu transformacji – portret z negatywu (Sociologists of the transformation period. A reverse portrait). In M. Marody (ed.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji (Change or stagnation? Polish society after fourteen years of transformation). Warszawa: Scholar.
Bukraba-Rylska, I. 2009: Polska socjologia wsi, czyli o służebnej, usłużnej i służalczej roli nauki (Polish rural sociology. On the auxiliary, serviceable and servile role of academic science). Wieś i Rolnictwo no. 2, 9–31.
Chakrabarty, D. 2011: Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna (Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference). Poznań: Wyd. Poznańskie.
Dahrendorf, R. 1991: Rozważania nad rewolucją w Europie (Reflections on the Revolution in Europe). Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
Domańska, E. 2008: Obrazy PRL w pespektywie postkolonialnej (Visions of the communist Poland in a post-colonial perspective). In K. Brzechczyn (ed.), Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce (Visions of the communist Poland. Conceptualisation of ēreal socialism‹ in Poland). Poznań: Oddział IPN.
Eyal, G., Szelenyi, I., Townsley, E.R. 1998: Making Capitalism without Capitalists. Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe. London, New York: Verso.
Gadowska, K. 2002: Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce (Political and economic clientelism. An analysis of network connections on the example of the transformation of the mining sector in Poland). Kraków: Wyd. UJ.
Gąsior-Niemiec, A. 2010: Problem Polski Wschodniej – próba holistycznego ujęcia na tle doświadczeń włoskich (The problem of eastern Poland. Towards a holistic approach based on the Italian experience). In D. Błaszczuk, M. Stefański (eds.), Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej (Issues of strategies for the development of eastern Poland). Lublin: Innovatio Press.
Giza-Poleszczuk, A. 2000: Stosunki międzyludzkie i życie zbiorowe (Interpersonal relations and collective life). In A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (eds.). Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej (Strategies and the system. Poles in the face of systemic change). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Giza-Poleszczuk, A. 2004: Brzydkie kaczątko Europy, czyli Polska po czternastu latach transformacji (The ugly duckling of Europe. Poland’s fourteen years of transformation). In M. Marody (ed.). Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji (Change or stagnation? Polish society after fourteen years of transformation). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Giza-Poleszczuk, A. Marody, M., Rychard, A. (eds.) 2000: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej (Strategies and the system. Poles in the face of systemic change). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Gortat, R. 1992: Liberalizm jako konstruktywizm (Liberalism as constructivism). Przegląd Społeczny 6.
Gorzelak, G., Jałowiecki, B., 2010: Siły lokalne i regionalne (Local and regional forces). In W. Morawski (ed.). Modernizacja Polski (Polish modernisation). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Grabowska, M., Szawiel, T., 1993: Anatomia elit politycznych. Partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991–1993 (Anatomy of political elites. Political parties in post-communist Poland, 1991–1993). Warszawa: IS UW.
Jarosz, M. (ed.) 2001: Manowce polskiej prywatyzacji (Polish privatisation astray). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jasińska-Kania, A., Marody, M. 2002 (eds.): Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich (Poles among Europeans. Social values in Poland and other European countries). Warszawa: Scholar.
Kamiński, A.Z. 1997: Corruption Under the Post-Communist Transformation. Polish Sociological Review, 2. Jg., 91-117.
Kamiński, A.Z. 2001: Patologia procesu prywatyzacji. Kapitalizm polityczny. Korupcja (Pathology in privatisation process. Political capitalism. Corruption). In M. Jarosz (ed.), Manowce polskiej prywatyzacji (Polish privatisation astray). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kamiński, A.Z. 2004 [1988]: Res Publica – Res Privata. In W. Morawski, W. Kozek (eds.), Załamanie porządku etatystycznego (The breakdown of etatist order). Warszawa: WFiS UW.
Kochanowicz, J. 1992: Modernization from Above. Between Market Romanticism and Statist Utopia. Polish Sociological Bulletin, no. 3-4.
Kolasa-Nowak, A. 2010: Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych (Sociological interpretations of systemic transformation in Poland). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Kolasa-Nowak, A. 2014: Historicity and Spatiality: New Contexts of Social Analyses in Poland. In R. Radzik (ed.), Sociology from Lublin. Forthcoming.
Kowalik, T. 1991: Zmiana ustroju – wielka operacja czy proces społeczny? (The change of the system: a major operation or a social process?). Społeczeństwo uczestniczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna. Warszawa: ISP UW.
Krasnodębski, Z. 2003: Demokracja peryferii (Democracy in peripheral areas). Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
Krzemiński, I. 1993: Ideały i interesy: świadomość społeczna zakłopotana. Szkice do obrazu (Ideals and interests: a confused social awareness. A sketch). In M. Grabowska, A. Sułek (eds.), Polska 1989–1992. Fragmenty pejzażu (Poland 1989–1992. A sketch). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Kurczewska, J. (ed.) 2004: Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność (Aspects of locality. Past and present). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Kurczewska, J. (ed.) 2006: Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu (Dimensions of locality. Diversity of space and time). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Kurczewska, J. 2008 (ed.): Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego (Dimensions of locality. Towards new forms of local activity). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Kurczewski, J. 1998: Rozważania nad strukturą społecznej emancypacji (On the patterns of social emancipation). Studia Socjologiczne, no. 2, 69–88.
Leszczyński, A. 2013: Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980 (A leap into modernity. Growth policy in peripheral countries, 1943–1980). Warszawa: Krytyka Polityczna.
Linz, J., Stepan, A. 1996: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore, London: The John Hopkins University Press.
Marody, M. 1991a: Co nam zostało z tych lat … Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej (What’s left of all those years … Polish society at the threshold of systemic change). London: Aneks.
Marody, M. 1991b: New Possibilities and Old Habits. Sisyphus, vol. 7, 33–39.
Marody, M. 1993: Społeczeństwo polskie w procesie przemian (Polish society in the process of transformation). In M. Grabowska, A. Sułek (eds.), Polska 1989–1992. Fragmenty pejzażu (Poland 1989–1992. A sketch). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Marody, M. (ed.) 1996: Oswajanie rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realną demokracją (Taming the reality. Between the real socialism and real democracy). Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.
Marody, M. 1999: Od społeczeństwa drugiego obiegu do społeczeństwa obywatelskiego (From underground society to civil society). Studia Socjologiczne, no. 4, 35–53.
Marody, M. (ed.) 2000a: Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości (Between the market and the state. Negotiating Polish reality). Warszawa: Scholar.
Marody, M. 2000b: Społeczne negocjowanie rzeczywistości (Social negotiation of reality). In M. Marody (ed.). Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości (Between the market and the state. Negotiating Polish reality). Warszawa: Scholar.
Marody, M., Kochanowicz, J., 2007: Pojęcie ›kultury ekonomicznej‹ w wyjaśnianiu polskich przemian (The concept of ›economic culture‹ in explaining Polish transformation). In J. Kochanowicz, S. Mandes, M. Marody (eds.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej (Cultural aspects of economic transformation). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Mokrzycki, E. 1991a: Dziedzictwo realnego socjalizmu, interesy grupowe i poszukiwanie nowej utopii (The heritage of real socialism, interest groups and the search for a new utopia). In A. Sułek, W. Wincławski (eds.), Przełom i wyzwanie. Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (Breakthrough and challenge. Proceedings of the 8th Polish Sociological Congress). Warszawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Mokrzycki, E. 1991b: Społeczne granice wschodnioeuropejskich reform ekonomicznych (Social limits of East European economic reforms). Krytyka, vol. 36, 61–68.
Mokrzycki, E. 2001: Bilans niesentymentalny (A non-sentimental assessment). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Morawski, W. 1991: Democracy and the Market on the Threshold of the Great Transformation. Sisyphus, vol. 7, 25–32.
Morawski, W. 1993: Zmiana społeczna jako wyzwanie cywilizacyjne (Social change as a civilisational challenge). In M. Grabowska, A. Sułek (eds.), Polska 1989–1992. Fragmenty pejzażu (Poland 1989–1992. A sketch). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Morawski, W. 1994: Jak jednostka staje się obywatelem? Próba rozważań o warunkach i metodach konstytuowania się obywatela w Polsce (How does an individual become a citizen? Remarks on the factors of the process in Poland). In K. Frieske, W. Morawski (eds.), W biegu czy w zawieszeniu? Ludzie i instytucje w procesie zmian (On the move or at a standstill? People and institutions in the process of change). Warszawa: IS UW.
Morawski, W. 1998a: Zmiana systemowa jako zmiana instytucjonalna. Uniwersalne wyzwania i polskie adaptacje (Systemic change as institutional change. Universal challenge in the Polish context). In A. Sułek, M.S. Szczepański (eds.), Śląsk – Polska – Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Xięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. (Silesia, Poland, Europe. Changing society in a global and local perspective. Proceedings of the 10th Polish Sociological Congress). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Morawski, W. 1998b: Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka (Institutional change. Society, economy, politics). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Narojek, W. 1993: Tworzenie ładu demokratycznego i rynku: inżynieria społeczna demokratycznej przebudowy (Shaping the democratic order and the market: social engineering of democratic transformation). In A. Rychard, M. Federowicz (eds.), Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia (Transforming society. Studies and analyses). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Offe, C. 1995: Kapitalizm jako projekt demokratyczny? Teoria demokracji w obliczu potrójnego przejścia w Europie Środkowowschodniej (Capitalism by democratic design? Democratic theory facing the triple transition in East Central Europe). Studia Socjologiczne, no. 3–4, 15–32.
Pakulski, J., Higley, J., 1992: Rewolucje i transformacje elit władzy w Europie Wschodniej (Revolutions and the transformation of political elites in Eastern Europe). Kultura i Społeczeństwo, no. 2, 19–35.
Rychard, A. 1991: o nam zostało z tych lat? Dyskusja panelowa w Komitecie Socjologii PAN (What’s left of all those years? A panel discussion of the Polish Academy of Sciences Sociological Committee). Studia Socjologiczne, no. 1–2.
Rychard, A. 1993: Reforms, Adaptation and Breakthrough. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Rychard, A. 1995: Ludzie i instytucje – kto tworzy nowy ład? (People and institutions: who makes a new order?). Studia Socjologiczne, no. 1–2, 5–15.
Rychard, A. 1996: Czy transformacja się skończyła? Powstawanie nowego ładu w perspektywie socjologii zmiany instytucjonalnej (Is the transformation over? The shaping of the new order from the perspective of the sociology of institutional change). Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Rychard, A. 1998: Aktorzy społeczni i instytucje – strategie adaptacji (Social actors and institutions: strategies of adaptation). In W. Adamski (ed.), Polacy ’95. Aktorzy i klienci transformacji (Poles 1995. Actors and beneficiaries of transformation). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Rychard, A. 2000: Przestrzeń instytucjonalna (Institutional sphere). In A. GizaPoleszczuk, M. Marody, A. Rychard (eds.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej (Strategies and the system. Poles in the face of systemic change). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Rychard, A. 2002: Polityka i społeczeństwo w Polsce. Ewolucja porządku instytucjonalnego (Politics and society in Poland. Evolution of institutional order). In E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz (eds.), Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji (A lost dynamics? On shortcomings of Polish demo-
cracy). Warszawa. Wydawnictwo IFiS PAN.
Said, E.W. 2005: Orientalizm (Orientalism). Poznań: Zysk i S-ka.
Schmitter, P.C. 1995: Zagrożenia, dylematy i perspektywy konsolidacji demokracji (Dangers, dilemmas and prospects for the consolidation of democracy). In J. Hausner (ed.), Narodziny demokratycznych instytucji (The birth of democratic institutions). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Skórczewski, D. 2013: Teoria, literatura, dyskurs. Pejzaż postkolonialny (Theory, literature, discourse. A postcolonial perspective). Lublin: Wyd. KUL.
Sowa, J. 2011: Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. (The challenge of a new form in the peripheries). Warszawa: Univeristas.
Sosnowska, A. 1997: Tu, tam – pomieszanie (Here, there, confusion). Studia Socjologiczne, no. 4, 61–85.
Sosnowska, A. 2004: Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994) (Appreciation of backwardness. Historical debates over Central Eastern Europe, 1947–1994). Warszawa: Trio.
Spivak, G.C. 2011: Strategie postkolonialne (The post-colonial critic: interviews, strategies, dialogues). Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
Staniszkis, J. 1989: Ontologia socjalizmu (The ontology of socialism). Warszawa: In Plus.
Staniszkis, J. 1991a: Głos w dyskusji ›Challenges to Pluralism and Democracy. Views form Inside and Outside‹ (A voice in the discussion ›Challenges to Pluralism and Democracy. Views form Inside and Outside‹). Sisyphus, vol. 7.
Staniszkis, J. 1991b: The Dynamics of the Breakthrough in Eastern Europe. Berkeley: University of California Press.
Staniszkis, J. 1992: Ciągłość i zmiana (Continuity and change). Kultura i Społeczeństwo, no. 1, 23–41.
Staniszkis, J. 1994a: W poszukiwaniu paradygmatu transformacji (Towards a paradigm of transformation). Warszawa: ISP PAN.
Staniszkis, J. 1994b: Postkomunizm: próba opisu (Post-communism. An attempted definition). In K. Frieske, W. Morawski (eds.), W biegu czy w zawieszeniu? Ludzie i instytucje w procesie zmian (On the move or at a standstill? People and institutions in the process of change). Warszawa: IS UW.
Staniszkis, J. 2001: Postkomunizm. Próba opisu (Post-communism. An attempted definition). Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
Staniszkis, J. 2003: Władza globalizacji (The helm of globalisation). Warszawa: Scholar.
Szacki, J. 1994: Liberalizm po komunizmie (Liberalism after communism). Kraków: Znak.
Szacki, J. 1996: Nauki społeczne wobec wielkiej zmiany (Social sciences and the great change). Odra, no. 3, 4–8.
Szelenyi, I., Treitman, D., Wnuk-Lipiński, E., (eds) 1995: Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja? (Elites in Poland, Russia and Hungary. Transfer or reproduction?). Warszawa: ISP PAN.
Sztompka, P. 1991: The Intangibles and Imponderables of the Transition to Democracy. Studies in Comparative Communism, vol. 24, no 3.
Sztompka, P. 1997: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność (Cultural imponderabilia of rapid social change. Trust, loyalty, solidarity). Studia Socjologiczne, no. 4, 5–19.
Sztompka, Piotr. 2000. Trauma wielkiej zmiany (The trauma of great change). Warszawa: ISP PAN.
Sztompka, P. 2005 [1993]: The Sociology of Social Change. London: Routledge.
Świda-Ziemba, H. 1990: Mechanizmy zniewalania społeczeństwa. Refleksje u schyłku formacji (Mechanisms of suppressing society. Reflections at the end of a social formation). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.
Świda-Ziemba, H. 1994: Mentalność postkomunistyczna (Post-communist mentality). Kultura i Społeczeństwo, no. 1, 35–50.
Thompson, E. 2005: Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm (Imperial knowledge: Russian literature and colonialism). Kraków: Universitas.
Wasilewski, J. (ed.) 1994: Konsolidacja elit politycznych. 1991–1993 (Consolidation of political elites, 1991–1993). Warszawa: Instytut Nauk Politycznych PAN.
Wesołowski, W. 1993: Transformacja charakteru i struktury interesów: aktualne procesy, szanse i zagrożenia (Transformation of the nature and structure of interests: the current process, opportunities and threats). In A. Rychard, M. Federowicz (eds.), Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia (Transforming society. Studies and analyses). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Wnuk-Lipiński, E. 1991a: Challenges to Pluralism and Democracy. Views from Inside and Outside. Sisyphus, vol. 7.
Wnuk-Lipiński, E. 1991b: Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej (Half-life. Essays on the sociology of system transformations). Warszawa: ISP PAN.
Wnuk-Lipiński, E. 1996: Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej (Democratic reconstruction. On the sociology of rapid social change). Warszawa: PWN.
Zarycki, T. 2008: Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji (Cultural capital. Intelligentsia in Poland and Russia). Warszawa: Wydawnictwo UW.
Zarycki, T. 2009: Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych (Peripheries. New perspectives on symbolic centre-periphery relations). Warszawa: Scholar.
Zarycki, T. 2010: Orientalism and images of Eastern Poland. In M. Stefański (ed.), Endogenous factors in Development of the Eastern Poland, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 73–88.
Zarycki, T. 2014: Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London: Routledge.
Ziółkowski, M. 1993: Polacy wobec ładu postmonocentrycznego. Społeczeństwo polskie i jego instytucje w 1992 roku (Poles and the monocentric order. Polish society and its institutions in 1992). Warszawa: ISP PAN.
Ziółkowski, M. 1998: O różnorodności teraźniejszości. Pomiędzy tradycją, spuścizną socjalizmu, nowoczesnością a ponowoczesnością (On different varieties of the present. Between tradition, socialist heritage, modernity and postmodernity). In A. Sułek, M.S. Szczepański (eds.), Śląsk – Polska – Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Xięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (Silesia, Poland, Europe. Changing society in a global and local perspective. Proceedings of the 10th Polish Sociological Congress). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Ziółkowski, M. 1999: imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego (On imitative modernisation of Polish society). In P. Sztompka (ed.), Imponderabilia okresu wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. (Imponderabilia of the period of great change. Mentality, values and social ties of the transformation period). Kraków: PWN.
Ziółkowski, M. 2000: Czy współczesnej (polskiej) socjologii grozi trywializacja? (Is (Polish) sociology today in danger of trivialisation?). Kultura i Społeczeństwo no. 3, 185–190.
Zybertowicz, A. 2002: Odwrócone spojrzenie: czy służby specjalne znajdują się na marginesie transformacji? (A reversed perspective: are government special agencies on the margin of transformation?). Colloquia Communia, no. 2, 234–249.
Zybertowicz, A. 2005: Antyrozwojowe grupy interesu. Zarys analizy (Anti-developmental groups of interest. An analysis). In W. Wesołowski, J. Włodarek (eds.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości Polska Europa świat (Spheres of integration and types of identity. Poland, Europe, the world). Warszawa: Scholar.
Veröffentlicht
2014-10-01